wtorek, 21 czerwca 2011

Na półmetku

Oto opis działań i rezultatów projektu ITAAT po pierwszym roku jego realizacji:

Partnerzy, z których większość nie miała wcześniej ze sobą kontaktów bezpośrednich, w czasie pierwszego roku realizacji projektu spotkali się czterokrotnie. Dla nas były to wizyty wyjazdowe. Każda z nich obejmowała seminarium dotyczące zaplanowanego we wniosku tematu oraz komponent kulturowy w formie poznawania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu.

W trakcie seminariów omówiliśmy następujące tematy:
1. Systemy edukacyjne krajów partnerskich.Rola TIK w tych systemach. Prezentacja instytucji partnerskich.
2. Wykorzystanie TIK w zarządzaniu instytucjami partnerskimi, organizacji doskonalenia oraz w celach edukacyjnych.
3. Platforma Moodle jako narzędzie e-learningu.
4. Programy Web 2.0 (w tym blogi) stosowane w edukacji dorosłych i w instytucjach zaangażowanych w projekt.

Reprezentanci poszczególnych instytucji partnerskich przedstawili wcześniej przygotowane prezentacje na ww. tematy. Odbyły się również dyskusje mające na celu porównanie wyników włączenia TIK w zarządzanie i procesy nauczania - uczenia się u wszystkich partnerów.
Prowadzona była ewaluacja kształtująca - dokonywana przez instytucję brytyjską, każdorazowo po wizycie roboczej.

Nasze wspólne produkty to:
platforma Moodle - narzędzie komunikacji, miejsce wirtualnych spotkań i pracy nad projektem. Platforma administrowana jest przez instytucję hiszpańską, pełniącą w projekcie rolę koordynatora,
strona internetowa - prezentująca projekt i służąca rozpowszechnieniu jego rezultatów, administrowana przez Litwinów, uzupełniana przez wszystkich partnerów.
logo - zaprojektowane przez Rumunów, zaakceptowane przez wszystkich partnerów.

Polskim wkładem w realizację projektu jest było przygotowanie kwestionariusza do diagnozy wykorzystania TIK w instytucjach partnerskich i wykonania prezentacji na seminarium w Sanliurfie. W naszym przypadku kwestionariusz posłużył również do opracowania raportu na temat TIK w zarządzaniu i nauczaniu w MSCDN Wydział w Siedlcach (raport dostępny jest na blogu).
Informacje o projekcie po polsku rozpowszechniane są poprzez naszą stronę internetową (zakładka Projekty edukacyjne i Fotoreportaże).
Dodatkowo prowadzony jest ten blog, którego celem jest informowanie polskich uczestników projektu o projekcie, partnerach, krajach partnerskich, problematyce poszczególnych seminariów, produktach wypracowanych w projekcie oraz o kwestiach interkulturowych.
Drugi istotny cel bloga to promocja technologii Web 2.0. Dotychczas do tworzenia bloga wykorzystane zostały następujące programy: Blogger, Google Docs, Slideshare, You Tube, Podomatic, Picasa, Wallwisher, Jingle Planet, Survey Monkey, Voki, Tagxedo, Tagul, ImageChef oraz inne narzędzia, jak Hot Potatoes, czy Photo Story 3.

W ramach działań lokalnych w Siedlcach w dn. 16 i 21 czerwca odbyły się 8h warsztaty dla pracowników MSCDN poświęcone wykorzystaniu tablicy interaktywnej w edukacji dorosłych (i nie tylko).

W projekcie uczestniczą wszyscy pracownicy MSCDN Wydział w Siedlcach. Jak dotąd 13 osób wzięło udział w wizytach roboczych, z czego 9 to pracownicy MSCDN, a 4 - to nauczyciele ze szkół współpracujących z Wydziałem w Siedlcach. W przełożeniu na mobilności daje to liczbę 16 (koordynator brał udział we wszystkich wizytach). W ten sposób zrealizowany został dwuletni plan wyjazdów, jednak dzięki oszczędnemu gospodarowaniu środkami, mamy jeszcze fundusze na wyjazdy w drugim roku trwania projektu.

1 komentarz: